😔 ᨡᩦᩋᩫ᩠ᨠᨡᩦᨧᩱ

ᩑᩈ᩠ᨲᩮᩃᩣ (ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣᨣᩬᨦ)

GitHub saeziae ᨲ᩠ᩅᩥᨲ᩠ᨲᩮᩋᩁ᩺ @saeziae
i@estela.cn ᨠᩖᩩᨾᨲᩮᩃᩮᨠᩕᩣ᩠ᨾ
ᨷᩦᩃᩦᨷᩦᩃᩦ ᨿᩪᨲᩪᨷ

ᩈᨷᩣ᩠ᨿᨯᩦᨠᩬ᩵ᨧᩮ᩶ᩣ 👋🏻 ᨠᩪᩑᩈ᩠ᨲᩮᩃᩣ

ᨣᩫ᩠ᨶᨠ᩶ᩣ᩠ᨾᨻ᩠ᩆᩮᩋ᩠ᨦᩫᩋᩣ᩠ᨯ MtF-Wiki ᨹᩪᩢᨣᩫ᩠ᨶ

ᨾᩢ᩠ᨠᩈ᩠ᨶᩥᩢJK 🍱 "ᩁᩢ᩠ᨠᨠᩥ᩠ᨶ" ᩋᩪ᩶ᨽᩣᩈᩣᨦᩪ

👩🏻‍🎓 ᩁ᩠ᨿᩁᨻᩣᩈᩣᩈᨸ᩠ᨶᩮᨴᩦ᩵ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ

📷 ᨳ᩵ᩣ᩠ᨿᩁ᩠ᨷᩪ ᨠᩣ᩠ᩁᩉᩖᩮ᩵ᩁᨯᩩᩁᨲᩕᩦ: maimai ᩓ Sound Voltex.

✈️ ᩁᩢ᩠ᨠᨴᩬ᩵ᨦᩋᩯ᩠᩵ᩅ ᨸᩱᩋᩯ᩠᩵ᩅᩉ᩠ᩃᩣ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᩓ᩠ᩅ

👀 ᨾᩢ᩠ᨠᨽᩣᩈᩣᩈᨲ᩠ᨳ

⌨️ Python PHP ArchLinux user.